Firewall as a Service

Firewall

บริการสร้างกำแพงที่คุณไม่ต้องสร้างขึ้นเอง ด้วย
บริการ Firewall as a Service ระบบปกป้องเครือข่ายของคุณ
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

Firewall

บริการช่วยเหลือให้องค์กรท่าน ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
ที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการอัตโนมัติที่ให้ความปลอดภัยที่สม่ำเสมอบนคลาวด์และเครือข่าย

Cloud Firewall จาก MCS ให้บริการทั้ง Paloalto และ Fortinet รองรับความต้องการด้านความปลอดภัยของธุรกิจ สามารถให้บริการเต็มประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Firewall Appliance โดยติดตั้งบนระบบ Cloud ของ MCS ที่มีความเสถียรและมาตรฐานสากล ช่วยเสริมเกราะป้องกันเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบบไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ อีกทั้ง ยังสามารถควบคุม Policy ได้เองเหมือนมี Firewall Appliance ติดตั้งอยู่ใกล้ตัว

ทางเลือกใหม่ของการใช้งาน Firewall : จากอุปกรณ์ สู่ บริการ

● จ่ายรายเดือน ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ ไม่ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์
● บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ถึงระดับ Application
● ฟังก์ชั่นการทำงานเต็มประสิทธิภาพ Next-Gen Firewall
● ติดตั้งบน Cloud ของ MCS ที่เสถียรและได้มาตรฐานสากล

บริการ Managed Firewall
MCS ให้อะไรบ้าง?

Reporting

available by device, group or site to help better manage threats and compliance requirement

Industry platforms

Pala Alto Networks, and Cisco ASA FirePOWER Next-Gen Firewall and IPS

Real-time access

to the Cisco threat analysis service

Firewall log

monitoring, management and analysis on a near-continuous basis

Consulting Service

Consulting Service

247 Support

24/7 Support

CSA Star Cloud Security

ISO Certified