Active Directory

รับวางระบบและติดตั้ง Active Directory Serve

บริการระบบ Active Directory Server ช่วยจัดการทรัพยากรในระบบ
ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

Active Directory

รับวางระบบและดูแลระบบ Active Directory Server ในองค์กรเล็ก,กลาง,ใหญ่ ซึ่งในการวางระบบ Active Directory นั้นทางเราจะทำการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการใช้งานรวมไปถึงการแชร์ทรัพยากรในองศ์กรและจะทำการออกแบบระบบ Active Directory เพื่อใช้งานต่อไป Active Directory เป็นเครื่องมือ ที่มีมากับ Windows Server Operating System โดยทำหน้าที่ช่วยจัดการทรัพยากรในระบบ จากจุดศูนย์กลางโดยเครื่องมือของ Server Domain Controller ถ้าองค์กรที่มี User มาก ๆ นำ Active Directory มาใช้งาน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ User Environment อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโดยรวมโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม (มีมากับ Windows อยู่แล้ว ถ้าใช้ให้เป็น ปรับแต่งให้ดี ระบบก็จะมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อองค์กร)

รูปแบบการให้บริการ

สมัย Windows 2000 – Windows 2003 เค้าเรียกกันแค่ AD หรือ Active Directory แต่ใน Windows 2008 เรียกเพิ่มว่า Active Directory Domain Services (ADDS) ขอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งหน้าที่ของโดเมนคอนโทรลเลอร์ในโดเมน ในแต่ละโดเมน (Domain) นั้นจะต้องมี Domain Controller (DC) อย่างน้อย 1 ตัว โดยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น โดเมนคอนโทรลเลอร์ (Domain Controller Server)

ให้บริการและตรวจสอบการ Logon (Authentication) ของ User

ให้บริการและจัดการการให้บริการ Directory Service

เก็บและจัดการ Active Directory Database

รับออกแบบและติดตั้งระบบ Windows Server ด้วยระบบ Active Directory และ Domain Controller ใช้งานภายในองศ์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องความปลอดภัยและการจัดการ user ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถทำการกำหนดเป็นระดับนโยบายของระบบทั้งหมดจนรวมไปถึงระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ user เองได้ และโดยความสารถของระบบจะอธิบายคร่าวๆดังนี้ครับ

Domain Controller คือ

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บฐานข้อมูลของโดเมน (Domain database) และจัดการการสื่อสารระหว่างยูสเซอร์กับโดเมน และยังทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบการล็อกออน (Logon Authentication) เข้าโดเมนของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client computer) และ ผู้ใช้ (User)

Active directory คือ

เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มีมาพร้อมกับ Microsoft Windows Server ทุกรุ่น โดยใช้ทำหน้าที่จัดการกับทรัพยากรในระบบ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลในรูปของออบเจค การคอนผิกและการควบคุมการให้บริการ โดยเนื้อหาของบทนี้ จะแนะนาให้รู้จักกับ Active Directory ในแง่มุมต่างๆ ทั้งโครงสร้างในแบบ Logical และ โครงสร้างในแบบ Physical รวมถึงหน้าที่ของการทางานในรูปแบบของ Directory Services นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมืองต่างๆ ที่ใช้ในการทางานกับ Active Directory และท้ายที่สุดคือแนวทางการออกแบบ วางแผน เพื่อกาหนดขั้นตอนการทางานกับ Active Directory

ประโยชน์ที่ได้รับการใช้งาน Active Directory

  1. Active Directory จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับยูสเซอร์แอคเคานท์, คอมพิวเตอร์แอคเคานท์ และทรัพยากรที่มีในเครือข่าย และกาหนดวิธีการให้ผู้ใช้รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาใช้ข้อมูลทั้งในการค้นหา การเรียกดู และการกาหนดวิธีการเข้าไปใช้งาน การอนุญาต หรือไม่อนุญาตในการทางานของผู้ใช้บางราย
  2. Active Directory ช่วยให้การจัดการกับข้อมูลสามารถทาได้จากศูนย์กลาง (Centralize Management) คือ สามารถสั่งควบคุมการทางานของทั้งระบบจากจุดใดจุดหนึ่งในระบบได้ เพราะข้อมูลของทั้งระบบจะถูกเก็บและสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการสั่งงานบนตัวของ Active Directory นอกจากนั้นเรายังสามารถแบ่งเบาภารางานบางอย่างของผู้ดูแลระบบ ออกไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทางานบางอย่างภายใต้สิทธิที่ได้รับ
xbusiness.png.pagespeed.ic.OHP6t37o9O

Business Continuity

247 Support

24/7 Support

CSA Star Cloud Security

ISO Certified